KOR

Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza działająca przy Oddziale Warszawskim PSRWN  została powołana w celu oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych. Podstawą prawną działania Komisji jest art.157, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. poz. 518 z 2014 r. z późn. zm.). 

Wniosek o ocenę operatu szacunkowego może złożyć każda osoba posiadająca interes prawny.

 

Zgodnie z art. 157, ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana przez organizację zawodową ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1.
Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie internetowej informację o tej ocenie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!