Archiwum szkoleń

WYKAZ SZKOLEŃ
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI

 

2015/2016

 • 10.2015 – Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami – elektroniczny wyciąg z operatu. Zmiany w prawie budowlanym – dr inż. Ludmiła Pietrzak

 

2014/2015

 • 11-22.05.2015 – „Rynek nieruchomości w Armenii i Gruzji. Metodyka wyceny nieruchomości komercyjnych” Szkolenie wyjazdowe Gruzja-Armenia.
 • 04.2015 – Nie daj się KOZie. Jakich błędów nie popełniać. – Członkowie Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej, Komisji Arbitrażowej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
 • 03.2015 – Grunty, budynki, lokale i użytki w znowelizowanym Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym i Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wpływ zmian na zapisy w katastrze nieruchomości i na zasady określania wartości nieruchomości. – dr inż.  Ludmiła Pietrzak   
 • 02.2015 – Omówienie nowego standardu KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych” – mgr inż. Jerzy Dąbek
 • 01.2015 – Opłaty adiacenckie. – mgr inż. Henryk Jędrzejewski
 • 11.2014 – Praktyczne podejście do wartości godziwej. – dr inż. Anna Beer-Zwolińska
 • 10.2014 – Renta planistyczna i opłata adiacencka – mgr inż. Henryk Jędrzejewski

 

2013/2014

 • 06.2014 – KSWS – Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych
 • 17-24.05.2014 – Metodyka wyceny nieruchomości zabużańskich na przykładach z województwa wileńskiego i miasta Wilna – mgr inż. Edward Oszmiański     
 • 04.2014 Ocena energetyczna budynków w kontekście wyceny nieruchomości
 • 03.2014 – Rynek nieruchomości warszawskich – Adam Polanowski
 • 02.2014 – Aspekty prawne funkcjonowania zawodu, problemy rzeczoznawstwa –Krzysztof Gabrel
 • 01.2014 – Style w architekturze i ich wpływ na wartość. – mgr sztuki Irmina Dubaniowska
 • 12.2013 – Nowe unormowania prawne dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych – mgr inż. Jan Bielański
 • 11.2013 – Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości – aspekty prawne i praktyczne – mgr inż. Zbigniew Baranowski
 • 10.2013 – Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego. – mgr inż. Henryk Jędrzejewski

2012/2013

 • 25-30.05.2013 – Metodyka wyceny nieruchomości zabużańskich na przykładzie województw: poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego. Wyjazdowe szkolenie na Białorusi – mgr inż. Edward Oszmiański
 • 05.2013 – Pojęcie powierzchni użytkowej w obowiązujących przepisach, w tym w polskiej normie PN ISO 9836:1997 oraz źródła pozyskiwania cen robót i obiektów budowlanych na podstawie systemu cenowego SEKOCENBUD
 • 04.2013 – Przypadki wycen nieruchomości w Warszawie – mgr inż. Monika Nowakowska
 • 03.2013 – Nowe uregulowania prawne od 01.01.2013 w zakresie metodyki wyceny wartości godziwej. – dr nauk ekonomicznych Jerzy Filipiak
 • 02.2013 – Wycena zespołów pałacowo-parkowych – studium przypadku: wycena nieruchomości w Sterdyni Poduchownej (gmina Sterdyń, powiat sokołowski). dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek
 • 01.2013 – Opłaty adiacenckie i planistyczne –orzecznictwo i wynikające z niego wskazania dla praktyki – dr nauk prawnych Mirosław Gdesz
 • 12.2012 (środa) 16:00 -20:00 Sala E – Jubileusz XX-lecia Oddziału Warszawskiego. Spotkanie opłatkowe.
 • 10.2012 (środa) 16:00 -20:00 sala C – mgr inż. Henryk Jędrzejewski „Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne – procedury, odszkodowania, wyceny nieruchomości.”

 

2011/2012

 • 12-18.05.2012 -Szkolenie wyjazdowe – Metodyka wyceny nieruchomości zabużańskich na przykładzie województw: wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowego, lwowskiego i miasta Lwowa.– mgr inż. Stanisław Kolanowski
 • 04.2012, 16.30 – 20.00 – „Problemy wycen nieruchomości w Warszawie na przykładach”-mgr inż. Monika Nowakowska
 • 03.2012, 16.30 – 20.00 – „Szacowanie wartości nieruchomości determinantą jakości zabezpieczenia wierzytelności”– Anna Antończak
 • 02.2012, 16.30 – 20.00 – „Podejście porównawcze na przykładzie Noty Interpretacyjnej NI.1 – najczęstsze błędy”– mgr inż. Zbigniew Brodaczewski
 • 01.2012, 16.30 – 20.00 – „Istotne zmiany w przepisach dotyczących wyceny nieruchomości”– mgr inż. Henryk Jędrzejewski
 • 11.2011, 16.30 – 20.00 – „Wycena budynków biurowych w Warszawie na przykładach, rynek nieruchomości komercyjnych.”
 • 10.2011, 16.30 – 20.00– „Pozyskiwanie informacji do wyceny nieruchomości oraz do innych celów za pośrednictwem Internetu na podstawie powiatu warszawskiego zachodniego” – mgr inż. Monika Dębska
 • 10.2011, 16.30 – 20.00– „Wycena budynków biurowych w Warszawie na przykładach, rynek nieruchomości komercyjnych”. – mgr inż. Edward Oszmiański

 

2010/2011

 • 06.2011, 16.30 – 20.00 – Zakończenie roku szkoleniowego.
 • 06.2011, 16.30 – 20.00 –„Kresy i wycena nieruchomości zabużańskich – przykład wyceny” – Stanisław Kolanowski
 • 20- 21.05.2011– „Przykłady wyceny nieruchomości metodą pozostałościową . Wycena metodą zysków. Różnice między wyceną nieruchomości a wyceną przedsiębiorstw , analiza typowych błędów” – Jan Konowalczuk
 • 04.2011, 16:45 -20:00– „Praktyczne zastosowanie podejścia dochodowego na przykładzie biurowców warszawskich” – Adam Polanowski
 • 03.2011, 16.30 – 20.00  – „Excel krok po kroku dla rzeczoznawców majątkowych. Analiza zmian cen a skutek upływu czasu. Wiarygodność wyniku”
 • 02.2011, 16.30 – 20.00 – „Określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe” Przykłady.
 • 01.2011, 16.30 – 20.00 – „Prawo służebności przesyłu. Przykłady warsztatowe”
 • 12.2010, 16.30- 20.00– Spotkanie wigilijne
 • 12.2010, 16.30 -20:00– „Działalność Komisji Opiniodawczo Rozjemczej oraz Komisji Arbitrażowej przy PFSRM w świetle nowych regulaminów” – Sylwia Hilarowicz, Małgorzata Skąpska
 • 11.2010, 16.30 – 20.00 – „Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym” – Mirosław Gderz
 • 10.2010 16.30 – 20.00– „Nota interpretacyjna NI5 Wycena przedsiębiorstw” – dr inż. Anna Beer Zwolińska

2009/2012

 • 06.2010– Zakończenie roku szkoleniowego.
 • 05.2010– „Wycena nieruchomości podlegającej rozwojowi – zastosowanie metody pozostałościowej – Nota interpretacyjna nr 4”. – dr inż. Jerzy Filipiak.
 • 16 – 17.04.2010– Szkolenie wyjazdowe nad zalewem Zegrzyńskim – „Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiza opłacalności inwestycji”. – mgr inż. Piotr Cegielski.
 • 03.2010, 16.30- 20.00– Wycena gruntów pod drogi w świetle aktualnych przepisów – mgr inż. Bogdan Grzechnik
 • 02.2010, 16.30- 20.00– Opłata planistyczna na przykładach – mgr inż. Danuta Jędrzejewska Szmek, mgr inż. Bozena Hopfer
 • 01.2010, 16.30 – 20.00– Zeszyt metodyczny „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych” – wybrane problemy. Służebność przesyłu – Studium przypadku – mgr inż. Monika Nowakowska
 • 12.2009, 16.30 – 20.00– spotkanie opłatkowe
 • 12.2009, 16.30 – 20.00Nota interpretacyjna nr 1 „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości” Teoria i praktyka – dr inż. Jan Łopato, mgr inż. Sylwia Hilarowicz
 • 11.2009, 16.00 – 20.00– Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Oddziału Warszawa PSRWN.
 • 10.2009, 16.30 – 20.00– „Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie, ceny, stopy kapitalizacji, trendy.” – Cushman & Wakefield mgr Katarzyna Michnikowska.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!