Informacja

Jeżeli ukończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości i szukasz praktyki z wyceny nieruchomości poznaj wyjątkową ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Wysoki poziom zajęć praktycznych rzetelnie przygotuje Cię do zawodu jakim jest rzeczoznawca majątkowy.

PODSTAWY PRAWNE

Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Plusy odbywania praktyki w Oddziale Warszawskim PSRWN

 • nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,
 • poznasz m.in. sposoby sporządzania operatu szacunkowego, jego formę, treść oraz sposoby sporządzania niezbędnych protokołów stanowiących załączniki do operatu,
 • zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • masz zagwarantowaną opiekę merytoryczną rzeczoznawców, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć oraz konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy, analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów – dlatego mamy dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • zajęcia w przyjacielskiej atmosferze – zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatu,
 • poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk – wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się już my. Pomożemy Ci również w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,zapewniamy potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika,

CEL PRAKTYKI

Do uzyskania państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędna jest praktyka zawodowa, w trakcie której, praktykant zobowiązany jest wykonać 6 operatów szacunkowych.

UCZESTNICY

Praktyka z wyceny nieruchomości skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe. Praktykę można rozpocząć już w trakcie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości lub studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami lub po ich ukończeniu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez kilku rzeczoznawców majątkowych, w zależności od omawianych zagadnień. Każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane ze swoim kierunkiem wykształcenia i specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

KOSZTY I TERMINY

100,00 zł – wykład wprowadzający i opłaty manipulacyjne. Opłata jest wnoszona przed podpisaniem umowy.

2122,00 złkoszt praktyk – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości – ” 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do wpisu do rejestru”

127,00 zł – koszt dziennika praktyk – Opłata ta wynosi 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, i jest wnoszona w sposób wskazany przez organizatora praktyki zawodowej.

250,00 zł – opłata dodatkowa za przedłużenie praktyki. W przypadku ustalenia z opiekunem praktyk nowego terminu w związku z nie zakończeniem części praktyk lub nie wykonaniem operatu określonego terminowo  w harmonogramie.   

Nabór na praktykę prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy cyklicznie, co 1-3 miesiące, po zebraniu minimalnej grupy. Jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w innym mieście – skontaktuj się z nami.

Nr konta ING Bank Śląski S.A. 93 1050 1041 1000 0005 0133 5715

PRAKTYKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI – PROGRAM

 • W ramach praktyki należy wykonać 6 operatów szacunkowych, spośród niżej wymienionych, w których zostanie określona wartość:
 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego,
 • budynku lub budowli w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości leśnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie.
 • Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Przebieg i forma praktyki

 • praktyka trwa co najmniej 6 miesięcy i obejmuje sporządzenie 6 operatów szacunkowych pod kierunkiem rzeczoznawcy,
 • praktyka podzielona jest na dwie części, z których każda trwa około trzech miesięcy,
 • każda część praktyki rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do realizowanych tematów i dotyczy 3 operatów szacunkowych,
 • spotkania na praktyce zawodowej odbywają się raz w miesiącu w sobotę lub niedzielę w zespołach 5-osobowych,

 

 

Możesz nam zaufać, ponieważ:

 • mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami, organizujemy je od 20 lat,
 • mamy najlepszą, sprawdzoną kadrę dydaktyczną,
 • dużą wagę przykładamy do opinii słuchaczy o naszych usługach oraz wykładowcach i na bieżąco prowadzimy ewaluację szkoleń,
 • możemy pochwalić się dużym odsetkiem osób zdających egzamin państwowy,
 • współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,
 • nasze szkolenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną,
 • zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze.
 • Wymagane dokumenty

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na praktykę
 • wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej
 • upoważnienie do odbioru dziennika praktyki
 • odpis lub uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalność związanej z gospodarką nieruchomościami wraz z zaświadczeniem o spełnieniu wymogów programowych dla studiów podyplomowych
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
Praca zdalna - covid-19

Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro PSRWN będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.
Kontakt z pracownikiem Biura PSRWN jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@wycena-nieruchomosci.com.pl lub telefonu komórkowego: 792 330 173 (Bartosz Rawa)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!